Hiding Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties

 

 

VEILIG MET JEZUS

 

 

 

Mijn Vriend en Leidsman is aan boord
dus kan ik niet vergaan,
al komen golven, huizenhoog,
op ’t zwakke scheepje aan.Neen, 't is geen blinde overmoed,
als 'k zeg, dat 'k veilig ben;
is vast vertrouwen op den Heer,
wiens almacht ik erken.Met Jezus kan ik moedig gaan
op donkre levenszee.
Hij kent mijn machteloosheid wel
en geeft Zijn kracht mij mee.Ver boven alle stormgeluid
klinkt er een heerlijk lied:
Wie zich aan Jezus toevertrouwt,
vreest nacht en stormen niet.Gij, trouwe Stuurman, kent mijn hart;
vervul het met Uw Geest,
opdat het, steunend op Uw kracht
steeds roeme onbevreesd:

'k Heb Jezus Zelf, Gods Zoon aan boord;
de Haven is in 't zicht;
voorzeker land ik veilig aan
in 't eeuwig hemelsch licht.
 
 
Uit: "Bode des Heils in Christus", jaargang 76 (1933)
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
 
 
 

Lees meer...   (1 reactie)
 
 
 
 
 
 
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê,
Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg,
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.

Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,
En 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.


 
Tekst: F. Crosby/Joh. de Heer
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
 
Psalm 91:1 en 2
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het grootste wonderHet offer aan het kruis, van Jezus Christus,
is het grootste wonder dat de mensheid
ooit heeft gekend. Het is de meest
indrukwekkende gebeurtenis
uit de menselijke geschiedenis...

Het is het grote wonder van de God
die alles gemaakt heeft, die een MENS werd,
net als jij en ik!

Hij kwam bij ons, om de straf
voor onze fouten op zich te nemen.

Hij liet zich vrijwillig doodmartelen,
als een goddelijk boete-offer voor alle mensen,
die het willen aannnemen als de losprijs
voor hun leven.

Op die wonderlijke manier heeft God zelf
de straf voor elk mens gedragen.
Hij nam al onze fouten, zonden, schuld,
en zelfs ziektes op zich.

Daarom is deze daad de allergrootste
en meest overweldigende DAAD VAN LIEFDE
die de mensheid ooit zal kennen.

Het kruis van Jezus is dan ook niet voor niets
het meest bekende symbool op aarde,
in zowat elke cultuur en natie.

Het kruis van Jezus is het centrale punt
van onze wereldgeschiedenis.

De hele kalender van de complete
westere wereld is gebaseerd op
het offer van Jezus aan het kruis!

bron: real - life .nl


Lees meer...
 
 
 De HERE beschermt de zijnen

 
Ik wil de HERE te allen tijde prijzen,
bestendig zij zijn lof in mijn mond.
In de HERE beroeme zich mijn ziel;
laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen.
Maakt met mij de HERE groot,
en laat ons tezamen zijn naam verheffen.
Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde,
en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.
 


Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde,
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
De Engel des HEREN legert Zich
rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
Smaakt en ziet, dat de HERE goed is;
welzalig de man die bij Hem schuilt.
10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen,
want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
11 Jonge leeuwen lijden ontbering en honger,
maar wie de HERE zoeken,
hebben geen gebrek aan enig goed.
 


12 Komt, kinderen, luistert naar mij,
ik zal u de vreze des HEREN leren.
13 Wie is de man die het leven begeert,
vele dagen wenst om het goede te genieten?
14 Bewaar uw tong voor het kwade
en uw lippen voor het spreken van bedrog;
15 wijk van het kwade en doe het goede,
zoek de vrede en jaag die na.
 


16 De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun hulpgeroep;
17 het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen,
om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
18 Roepen zij, dan hoort de HERE,
en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
19 De HERE is nabij de gebrokenen van hart
en Hij verlost de verslagenen van geest.
20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
maar uit die alle redt hem de HERE;
21 Hij behoedt al zijn beenderen,
niet één daarvan wordt gebroken.
22 Het onheil doodt de goddeloze,
en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten.
23 De HERE verlost de ziel van zijn knechten,
allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.


Psalm 34

Lees meer...
 
 
 
 
Eeuwige dank
 
 
Here Jezus eeuwig dank voor uw luister
U die mij gered heeft uit het duister
Vader dank U wel voor al U zorgen
Dat U mij telkens zegent met een nieuwe morgen
Here Jezus dank U dat ik in vrijheid U mag vragen
Elke dag mijn zorgen te mogen dragen
Dank U wel God van het volmaakte leven
Mij bij staat in ziekte, relaties en mijn streven.
Eeuwig dank aan mijn redder mijn Vader mijn God
Eeuwig dank aan Hem Hij is mijn levenslot.
Dank u Jezus voor wat U gedaan heeft aan het kruis .
Dank U Jezus bij U voel ik mij thuis
Dank U Vader voor mijn genezing nu, op dit moment
Ik alles van U mag ontvangen, dat U er altijd bent.
Dank U, Dank U, Dank U,
Ik geen woorden kan vinden, die mijn Dank kan verklaren
Ik alleen in stilte vol bewondering naar Uw pracht mag staren.
 
Schrijver: Willem Balke

 

Lees meer...
 
 
 
 
Het is onmogelijk’
‘Alles is mogelijk’ (Luc. 18:27)

‘Ik ben zo moe’
‘Ik zal je kracht geven’ (Jes 40:31)

‘Niemand houdt echt van mij’
‘Ik houd van jou’ (Joh 3:16)

‘Ik kan het niet’
‘In Christus kan alles’ (Fil. 4:13)

‘Ik kan mijzelf niet vergeven’
‘Ik heb jou vergeven’ (1 Joh. 1: 9 & Rom. 8:1)

‘Ik maak mij zoveel zorgen’
‘Geef al je lasten aan mij’ (1 Pet. 5:7)

‘Ik kom wijsheid te kort’
‘Ik geef je wijsheid’ (1 Kor. 1:30)

‘Ik ben zo alleen’
‘Ik zal je nooit verlaten’ (Hebr. 13:5)
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
De onbeschijfelijke liefde van God.
 
Zijn warme Vaderhart gaat naar ons uit.
Zijn armen zijn uitgesterkt om ons te bereiken.
Zijn hart klopt sneller,
als Hij ook maar een moment onze aandacht krijgt.
 
Maar wij hebben ons gezicht afgewend.
Wij zijn met onze eigen zaken bezig.
Laat dit ons helpen om even God's kant op te kijken.
Even als herinnering: Hij is er ook nog!
 
Om zodoende een glimp op te vangen
 van wie Hij werkelijk is.
Een God vol van vreugde en vrede.
die er steeds naar uitziet en ernaar velangt
om onze aandacht te krijgen.
Maar zich nooit zal opdringen!
Amen
 
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl