Hiding Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
 
 
 
 
  
DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD.
 
In de zeventiende eeuw leefde er een vrouw in Frankrijk,
genaamd Madam Guyon.
Ze schreef boeken over het onderwerp waar ik met u over wil spreken:het ingaan in de tegenwoordigheid van God.
De kerk veroordeelde haar werk openlijk.
Het is een onderwerp wat ingaat tegen alle traditie.
Ook ik zal wel de nodige kritiek ontvangen op deze boodschap.
Maar ik ben er klaar voor. Er blijft een prijs verbonden  aan het ervaren van Gods aanwezigheid.
 
In korea woont de achterkleinzoon van een evanglist R.A Torrey. Hij leeft in afzondering ,bovenop een ber.
Pastoor Yonggi Cho vertelde me eens : Als je Jezus wilt ontmoeten, moet je die man gaan opzoeken. De man schijnt volledig in bezit genomen te zijn door Jezus Christus. Zodra je de berg beklimt , begint je de tegenwoordigheid van God al te ervaren.
Dat is wat je noemt kracht : Als de Heilige Geest op een paar kilometer afstand gevoeld kan worden.
 
ER BESTAAT EEN PLAATS,DOOR JEZUS BEREID,DIE IEDERE GELOVIGE KAN BEREIKEN.EEN PLAATS VAN GEMEENSCHAP,DIE ZO DIEP EN ZO ZUIVER IS,DAT  ZIJ IEDER DEEL VAN ONS WEZEN DOORTREKT VAN GODS HEERLIJKHEID. EEN PLAATS WAAR DE ZIEL VOLKOMEN TOT RUST KOMT. WAAR HET VLEES ZICH VOLLEDIG ONDERWERPT. WAAR WE BIDDEN NAAR DE VOLMAAKTE WIL VAN DE VADER.
Ik spreek nu niet over het krijgen van kippenvel. Ik spreek over een ontmoeting met Jezus Christus, van aangezich tot aangezicht. Er zijn momenten geweest dat ik deze tegenwoordigheid zo sterk ervoer, dat ik moest zeggen. Heer neem Uw hand van mij af, anders sterf ik. Raak mij niet meer aan.
 
Als we deze plaats verlaten, zullen we Zijn aanwezigheid niet verliezen. Het is ingaan ,uitgaan en weide vinden. 's Nachts blijft Hij bij ons.
DE VOLGENDE DAG BLIJFT HIJ NET LANG GENOEG BIJ ONS, OM ONS DE KANS TE GEVEN OM OPNIEUW BINNEN TE GAAN. MAAR DOEN WE DAT NIET,DAN RAKEN WE ZIJN TEGENWOORDIGHEID KWIJT EN WORDT HET MOEILIJK OM WEER BINNEN TE KOMEN.
 
Psalm 42:2- gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U ,O God.
Deze woorden sprak David, toen koning saul hem zocht te doden. Het woord , smachten, heeft in de grondtekst de betekenis : hoorbaar verlangen naar. Het is hoorbaar en hartverscheurend verlangen naar water. Als een hert wordt opgejaagd door een vijandig dier, smacht hij naar water. Niet zozeer om er van te drinken, maar om er in te duiken. Eenmaal in het water, gaat zijn spoor verloren en kan de vijand hem niet meer vinden. Precies zo is het, als de duivel ons op de hielen zit. Eenmaal ondergedompeld in de machtige rivier va n Gods tegenwoordigheid, kunnen satan's demonen ons niet meer raken.
 
Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God? ( vers 4.)
Voordat we dit water bereiken ,gaan we door een tijd van strijd en pijn. God verbergt zich voor ons. De bijbel leert dat het Gods natuur is om zich te verbergen. Waarom? Omdat Hij wil dat we opzoek gaan naar Hem. Hij verlangt naar onze gemeenschap.
Als de duivel reeel wordt, is het een aangeboren reactie van een mens om hulp te zoeken bij God.
 
Psalm 63:2- O God,Gij zijt mijn God, vroeg in de morgen zoek ik U, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U, in een dor en dorstig land , waar geen water is.
 
HET VLEES KAN NAAR GOD VERLANGEN,DE ZIEL KAN DORSTEN,MAAR HET IS DE GEEST WAARMEE WE GOD KUNNEN ZOEKEN ( JESAJA 26:9). ALS WE GOD ZOEKEN MET ONZE ZIEL-VERSTAND,WIL EN GEVOEL-ZULLEN WE NOOIT DE INTIEME OMGANG ERVAREN, WAAR IK OVER SPREEK.
 
Hoe komt het dat mensen in onze diensten Gods heerlijkheid ervaren, maar deze zalving weer verliezen als ze buiten staan? Ze hebben Gods aanraking ervaren met hun ziel. Daarbij voelden ze een rilling over hun ruggegraat. Maar intieme omgang wordt slechts in de geest gevonden. Vergeet dit nooit. De ziel kan dorsten naar God, maar Hem nooit vinden.
 
"Diep roept tot diep  bij het gebruis Uwer stromen; al Uw baren en golven slaan over mij heen" (Psalm 42:8).
ER BESTAAT EEN DIEPTE VAN GODS ZALVING EN AANWEZIGHEID,DIE MAAR WEINIG CHRISTENEN KENNEN.
De aanwezigheid van Jezus kan zo zwaar over ons komen, dat woorden ontoereikend zijn. Diep roept tot diep, deze diepte is de geest. Diep- onze geest-roept to diep- Gods Geest.
De ziel is er niet op gebouwd om Gods tegenwoordigheid te bevatten. De Heilige Geest maakt woning in de inwendige mens. Maar voordat de geest deze tegenwoordigheid kan ervaren, moet er "scheiding"plaats vinden tussen ziel en geest.
Ziel en lichaam vormen een blokkade.
EN DE ENIGE MANIER OM AF TE REKENEN MET HET VLEES, IS DOOR MIDDEL VAN GEBED.
 
De weg naar Gods tegenwoordigheid,is de weg die de oude testamentische priester moet gaan, om het heiligdom te bereiken in de tabernakel van Mozes.
WE GAAN DE POORT BINNEN EN KOMEN IN DE VOORHOF, HET DOMEIN VAN HET VLEES.
Vervolgens gaan we DOOR EEN TWEEDE DEUR EN KOMEN IN HET HEILIGE,
het DOMEIN VAN DE ZIEL.
tenslotte gaan we voorbij het voorhangsel en komen in HET HEILIGE DER HEILIGE, HET DOMEIN VAN DE GEEST.
 
Door; Benny Hinn
 

 

 
 
 

 


Lees meer...   (1 reactie)
 
 
 
 
 
 
 
 
Barmhartigheid
 
Mattheus 5: 1-5
Jezus noemt hier de kwaliteiten op van diegene die in een recht relatie ot Hem staan, door geloof en volkomen vertrouwen in Hem.
Dit zijn innerlijke kwaliteiten, t.o.v. uiterlijke kwaliteiten, die zijn het product van het Farizeese gevoel van rechtvaardiging.
 
Vs 7 Gezegend zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen.
 
Makarios betekent vanuit het Grieks vertaald: zegen. Het betekent volkomen verzadigd te zijn. De bevredigende vreugde is het resultaat van de inwoning van Christus. Het is “meer” dan gelukkig zijn want dat hangt af van uiterlijke omstandigheden.
 
Eleemon (from “eleos”) betekent vanuit het Grieks vertaald: barmhartig
Eleos kan een houding of plaats aanduiden, maar ook een hartsgesteldheid, meestal drukt dat zich uit in medelijden , iets wat je doet uit mededogen voor een ander zodat de pijn en het lijden verzacht wordt.
 
Genade is Gods houding t.o.v. de wettelozen en de schuldigen
Barmhartigheid is Gods houding t.o.v. diegene die in benauwdheid verkeren.
 
Daden van barmhartigheid:
 
Jacobus 2:13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft.
 
Mattheus 9:13 Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen offerande, want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
 
Matteus 23:23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dillen en de komijn, en gij hebt het belangrijkste van de wet verwaarloosd: het oordeel , de barmhartigheid en de trouw..
 
De barmhartigen verlenen barmhartigheid aan anderen, zo bewijzen zij Gods barmhartigheid die aan hun verleent wordt..Zij zullen barmhartigheid van God en anderen ontvangen.
 
Mediteer over de bovengenoemde versen en vraag God om heel persoonlijk tot jou te spreken.
 
Laten we beginnen door VOLKOMEN vergeving te verlenen aan diegene die ons hebben gekwetst, als een daad van barmhartigheid .
Een VOLKOMEN loslaten zonder daarin terughoudend te zijn.
Gezegend zijn de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ontvangen.
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 Jozua zeide tot het volk; Heiligt u, want morgen zal de Here in uw midden wonderen doen.   Jozua 3:5 

 
Het beloofde land binnen treden kon niet zonder de rivier de Jordaan over te steken.Het is een natuurlijke barriere tussen Tran Jordanie ten oosten en Canaan ten westen.De soevereine God zal deze gemeente leiden om naar het beloofde land over te steken.Of de barriere nu de hoogste berg of de diepste vallei zal zijn, voor Hem is dat geen probleem.
 
HEILIGING is een “must” voordat het WONDER kan geschieden.
 
Jozua gaf de opdracht aan het volk om zich te heiligen.
Een geestelijke oorlog vraagt een geestelijke voorbereiding.
Dit is absoluut noodzakelijk om deze Grote God te ontmoeten.
Hij zal zichzelf laten zien door een groot wonder te doen in het midden van Zijn volk.
Hij is de Heer van de Aarde
 
De mensen moeten verwachtingsvol zijn
Zij moeten zich concentreren om te weten waar de Ark van’t Verbond is.
Zij moeten HEM niet uit het oog verliezen die doet wat voor mensen onmogelijk is.
Wonderen zijn Zijn norm
 
Als de mensen van vanouds zich voorbereiden om het heilige land binnen te trekken, een land vloeiendv an melk en honing, moeten ook wij onszelf voor zo’n doel voorbereiden.
 
Zoals God zijn gunstbewijzen demonstreerde naar Zijn uitverkoren volk toe, mogen ook wij voorbereid zijn. Om Zijn gunstbewijzen te ontvangen voor de plannen die Hij voor ons leven heeft.
 
Vraag:
Wat voor voorbereiding moet ik treffen om de manifestatie van Zijn Glorie te ontvangen?
 
Gebed:
Ik  hoor Uw stem vandaag, help me om mijzelf af te zonderen van al de zorgen van deze wereldIk wijd mij toe om U te eren, reinig mij van alle vuiligheid die aan mij kleeft van zowel mijn vlees als mijn geest.
Vandaag heilig ik mijzelf en wijd ik mij alleen aan U toe zodat Uw Glorie zich kan manifesteren in mijn leven.
In de Dierbare Naam van Uw Zoon,
Amen
 
 

 
Lees meer...
 
U bent mijn schuilplaats
 
 
Wie bescherming zoekt bij de Allerhoogste, in de nabijheid van de Almachtige verblijft,  hij kan zeggen:
"U bent mijn schuilplaats, mijn vesting. Mijn God, ik vertrouw op u."
Psalm 91
 
Want God is het die je ontrukt aan het net dat wordt gespannen, aan de pest die dodelijk is.
 Hij bedekt je met zijn vleugels, onder zijn hoede ben je veilig; zijn trouw is een schild, een pantser.
  Dan hoef je niet bang te zijn voor gevaren 's nachts of voor pijlen overdag,  voor de pest die rondsluipt in het duister, of voor ziekten die toeslaan op klaarlichte dag.
  Al vallen er doden, links en rechts, bij duizenden en tienduizenden, jij blijft ongedeerd. 
 Sla je ogen maar op en je ziet hoe God bestraft wie zich tegen hem keren. 
De Heer is voor jou een schuilplaats, bij de Allerhoogste vind je onderdak.
  Rampen zullen je niet treffen, geen plaag teistert je huis.  Want hij stuurt je zijn engelen, ze zullen over je waken, waar je ook gaat.
  Ze zullen je dragen op hun handen, je zult je aan geen steen stoten.
  Brullende leeuwen vertrap je, giftige slangen vermorzel je. 
 De Heer zelf zegt: `Omdat hij van mij houdt, red ik hem;
omdat hij mij kent, breng ik hem in veiligheid. 
Als hij mij te hulp roept, antwoord ik hem.
 Als hij in het nauw zit, sta ik hem bij.
Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. 
Een lang leven schenk ik hem,
ik zal hem gelukkig maken.
 
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl